Nasi Goście


Tros­ka o dziec­ko

jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka.